Prisvilkår

Alminnelege prisvilkår for Thor Tenden Transport AS og Tenden AS.

Alle tilbod og avtalte prisar har som forutsetning at det alminnelege vegnettet på strekninga er tilgjengeleg for store køyretøy for gjennomføring av det enkelte transportoppdraget på det aktuelle tidspunktet. Ved stengning av delar av dette vegnettet som følgje av uvær, ras, flom, brann eller andre årsaker, er transportøren berettiga til å belaste kunden for meirutgifter ved venting, omkøyring mv., derunder meirutgifter til løn, drivstoff, bompenger og ferjer.

Det same gjeld dersom dei avtalte transportoppdraga skulle verte ilagt særskilde skattar eller avgifter.

Alle priser er å forstå utan meirverdiavgift. Desse vilkåra er gjeldande fra 1. april 2023. Eventuelle endringar i vilkåra vil bli lagt ut på vår heimeside tenden.no.

Stryn, april 2023

 

Tore Wallestad
Dagleg leiar
Thor Tenden Transport AS
Orgnr. 942 623 232 MVA

Rolf Olav Tenden
Dagleg leiar
Tenden AS
Orgnr. 917 691 436 MVA